Тээврийн хэрэгсэл ба Жолоочийн хариуцлагын даатгал
Байгууллагын өмчлөл, эзэмшлийн автотээврийн хэрэгслүүдэд тээврийн хэрэгслийн болон жолоочийн хариуцлагын даатгалыг санал болгож байна.

Холбогдох