Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
Байгууллагын үйл ажиллагааны эрсдэлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, түүнээс алдаа дутагдлын улмаас өөрийн ажилтнуудад учруулах амь нас, эрүүл мэндийн хохирлын болзошгүй хохирлын хариуцлага хамаардаг.

Бид танай хариуцлагын эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр шилжүүлэн удирдахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох