Гэнэтийн ослын даатгал
Албан томилолт болон бусад ажлаар хилийн чанадад зорчихдоо гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалыг худалдан авснаар аяллын явцад гарч болзошгүй осол гэмтлийг эмчлүүлэх төлбөрийг даатгалаар хамгаалуулах боломжтой.
Холбогдох