Бүтээгдэхүүний хариуцлагын даатгал
Үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бүтээгдэхүүний хариуцлагын даатгалтай байх нь бүтээгдэхүүн экспортлох нэгэн чухал шалгуур болдог билээ.

Бид танай бүтээгдэхүүний хариуцлагын эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр баталгаажуулан ажиллахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох