Ачаа тээврийн даатгал
Гадаад ачаа тээвэр:
Гадаад худалдааны эрсдэлийг удирдах хамгийн чухал аргуудын нэг нь ачаа тээврийн даатгалтай байх явдал байдаг. Бид нийлүүлэгч эсвэл худалдан авагчтай байгуулсан худалдах худалдан авах гэрээний дагуу даатгуулагчийн эрсдэл хүлээх цэгээс эхлэн ачаа бараанд Олон улсын карго нөхцөлийн (Institute Cargo Clause A,B,C) дагуу олон улсын стандарт даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

Дотоод ачаа тээвэр:
Монгол улсын дотоодод тээвэрлэгдэх ачаа бараанд учирч болзошгүй аюулаас хамгаалах цогц даатгалын шийдлийг бид санал болгоно.

Бид танай хөрөнгийн эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр шилжүүлэн удирдахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох
ss