Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
Тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүддээ байгууллагын хайхрамжгүй үйлдлийн улмаас харилцагчийн ачаа бараанд учрах болзошгүй хохирлын хариуцлагаас хамгаалах тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгалыг санал болгож байна.

Бид танай хариуцлагын эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр баталгаажуулан ажиллахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох