Тээвэр зуучийн хариуцлагын даатгал
Тээвэр зуучийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүддээ хайхрамжгүй үйлдлийн улмаас харилцагчийн ачаа бараанд учруулж болох болзошгүй хохирлын хариуцлагын эрсдэлийг хамгаалах даатгалыг санал болгож байна.

Бид танай хариуцлагын эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр баталгаажуулан ажиллахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох