Эд хөрөнгийн даатгал
Бүх төрлийн барилга, байгууламж, шугам хоолой, тавилга эд хогшил зэрэг танай байгууллагын үнэ цэнтэй эд хөрөнгөд даатгалын иж бүрэн хамгаалалт санал болгож байна.

Бид танай хөрөнгийн эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр шилжүүлэн удирдахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох