• Даатгалын супермаркет
    Бид санхүүгийн үйлчилгээний жишгийг даатгалын салбарт тогтоон техник технологийн дэвшлийг ашиглаж
    тэргүүлэх зэрэглэлийн үйлчилгээг харилцагчиддаа үзүүлдэг
  • Таван модуль бүхий даатгалын багц сургалт
    Андеррайтингийн олон улсын практикт суурилсан үнэлгээ сертификат бүхий цогц сургалт